sâmbătă, 3 martie 2018

Acte inscriere concurs titularizare 2018

Desi actele necesare pentru dosarul de inscriere la titularizare se gasesc in metodologie, la sfarsitul cererii de inscriere la concurs (anexa 14 din metodologia miscarii personalului didactic 2018-2019), la fel ca si in anii precedenti, primesc foarte multe intrebari despre ele.
Asa ca am hotarat sa le mai afisez inca o data:

ANEXEZ, ÎN URMĂTOAREA ORDINE, actele în original, respectiv în copie, CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care funcţionez în anul şcolar 2017-2018**:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

1') Absolvenţii promoţiei 2018 vor prezenta copia şi originalul adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;

3) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

4) Copie de pe actul de titularizare în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);

5) Copie a acordului MENCS, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

6) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;

7) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul), în original;

8) Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);

9) Copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);

10) Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ, în original;

11) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi nu mi s-a interzis dreptul de a fi încadrat într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

12) Cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu am antecedente penale;

13) Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu), în original şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2008 – 31.08.2018 (dacă este cazul).


**Documentele anexate pot fi certificate pentru conformitate cu originalul și la depunerea dosarului în acest caz fiind necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia.


Subiecte titularizare, definitivat si grade didactice

Programe concurs titularizare 2018 (maistri)

Pentru a fi mai usor am pus link-uri unde puteti vizualiza direct sau descarca programele pentru concursul de titularizare 2018, pentru maistri instructori.

- Programa agricultura/horticultura maistri - titularizare 2018
- Programa zootehnist veterinar maistri - titularizare 2018
- Programa turism maistri - titularizare 2018
- Programa transporturi maistri - titularizare 2018
- Programa telecomunicatii maistri - titularizare 2018
- Programa silvicultura maistri - titularizare 2018
- Programa prelucrare lemn maistri - titularizare 2018
- Programa posta maistri - titularizare 2018
- Programa piscicultura maistri - titularizare 2018
- Programa mecanica maistri - titularizare 2018
- Programa instalatii pentru constructii maistri - titularizare 2018
- Programa industrie alimentara maistri - titularizare 2018
- Programa alimentatie publica maistri - titularizare 2018
- Programa asistenta medicala generala maistri - titularizare 2018
- Programa chimie industriala maistri - titularizare 2018
- Programa comert maistri - titularizare 2018
- Programa confectii piele maistri - titularizare 2018
- Programa confectii textile maistri - titularizare 2018
- Programa constructii maistri - titularizare 2018
- Programa electronica si automatizari maistri - titularizare 2018
- Programa filatura, tesatorie, finisaj textil maistri - titularizare 2018
- Programa electrotehnica, electromecanica maistri - titularizare 2018
- Programa estetica si igiena corpului omenesc maistri - titularizare 2018
- Programa farmacie maistri - titularizare 2018

Arhiva cu programele pentru toate disciplinele o gasiti aici:
- Arhiva programe titularizare 2018 (toate disciplinele)


Subiecte titularizare, definitivat si grade didactice

Primeste postarile direct pe mail

Introdu adresa ta e-mail in casuta de mai jos: